Ying Gao

Portrait de Ying Gao en noir et blanc

Professor and fashion designer